Všeobecné obchodní podmínky

platné od 1. 4. 2019 do 7. 6. 2024

1. Úvodní ustanovení

1.1. Spolek VE STŘEDU z.s., 
sídlem: Krkonošská 1109, 543 01 Vrchlabí,
s kontakty: katerina@jogamaniak.cz, +420 608 048 009,
IČ: 043 46 599, DIČ: CZ04346599, 
zapsaný v rejstříku spolku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 10236., občanský zákoník v platném znění, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“). Tyto VOP jsou platné a účinné v jejich aktuálním znění, jak jsou zveřejněny na webové adrese: https://jogamaniak.cz/vseobecne-obchodni-podminky/

1.2 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ),  kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.jogamaniak.cz vyplněním a odesláním objednávky.

1.3 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího.

1.4 V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

 

2. Předmět VOP

2.1 předmětem je koupě vzdělávacího e-booku, online kurzy, individuální online konzultace (dále jen předmět koupě).

2.2 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

3. Objednávka

3.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.jogamaniak.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky.

Kupující souhlasí a je si vědom, že nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě objednání a následného dodání digitálního produktu (ebook, online kurz), jak píše litera zákona, § 1837 a § 1840 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Kupující je informován o ceně za produkt, možnosti uplatnění poukázek včetně informace o jejich expiraci. Součástí ceny je uveden způsob platby a formát doručení. Dále je kupující informován o formě přístupu a možnosti využívání včetně doby, pokud je omezena. TYTO INFORMACE JSOU U KAŽDÉHO PRODUKTU UVEDENY.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://jogamaniak.cz/vseobecne-obchodni-podminky/ a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

4. Kupní cena, daňový doklad

4.1 Ceny uvádíme bez DPH. DPH se propočítá automatizovaně dle legislativy ČR. Přepočet na cizí měny se řídí denním kurzem dle ČBN.

4.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

5. Platba, platební možnosti

5.1  Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ThePay.cz, s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ThePay.cz, s.r.o..

5.2 Platební možnosti: 

5.2.1 Bankovním převodem na korunový/eurový účet prodávajícího.

5.2.2 Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

5.3 Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

5.4. Podmínky opakovaných plateb

V případě objednání produktu s pravidelnou platbou zákazník zvolením platby prostřednictvím platební karty souhlasí se strháváním opakovaných plateb z jeho platební karty, a to za podmínek dle zvoleného tarifu objednané služby.

Ceny a podmínky opakovaných plateb jsou uvedeny v ceníku na webovém rozhraní poskytovatele. Jde vždy o fixní částku, která je uvedena u produktu a bude strhávána dle zvoleného období měsíčně / ročně. Datum prvního stržení je vždy při objednávce a další platby vždy za měsíc nebo rok, dle volby klienta, nabízených možností na webu poskytovatele.

Informace o výši a formě opakovaných transakcí, datu a periodě strhávání opakované platby a všech změnách souvisejících s opakovanými platbami jsou klientovi zasílány e-mailem. Pokud chce klient udělat změnu v nastavení opakovaných plateb nebo zrušení, tak se obrátí na prodávajícího e-mailem na mail katerina@jogamaniak.cz.

Údaje o platební kartě zákazníka jsou uloženy u platební brány ThePay a ThePay s nimi nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

5.5 Snížená cena u produktu je odvozena od standardní prodejní ceny uhrazené zákazníkem v posledních 30 dnech.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Za e-book, online kurzy a prodávající jiné digitální produkty nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 a § 1840 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Prodávající nabízí Garanci spokojenosti, vrácení peněz do 7 dnů, není-li uvedeno jinak. V této lhůtě má kupující možnost odstoupit od této smlouvy s udáním důvodu, pro který chce prostředky vrátit. Akceptovatelným důvodem je projevená nespokojenost s účinky cvičení / konkrétní podnět na vylepšení služby a to za každý produkt zvlášť. Například: "Necítím účinky cviku xy na tváře..." Lhůta odstoupení počíná běžet následující den po doručení předmětu koupě (e-booku/přístupu do členské sekce online kurzu).

Kupující má možnost ověřit produkt na základě spotřebitelské recenze umístěné na webovém rozhraní prodávajícího. Důvěryhodnost recenzí je prodávajícím ověřována tak, že každý kupující po zakoupení služby dostane osobní mail s prosbou o zpětnou vazbu, kde má možnost vložit do formuláře mimo svých popsaných zážitků i fotografie. Formulář je uzpůsoben pro automatickou kontrolu e-mailové adresy kupujícího, kdy v případě shody je vyhodnoceno jako důvěryhodné.

6.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). 

6.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.4 Reklamace fyzického zboží je akceptávána v případě prokazatelného poškození produktu při převzetí zásilky vzniklé přepravou, výrobou. Případně zásilka obsahovala jiný produkt, nedorazila kompletní, nefunkční. Reklamace zasílejte na katerina@jogamaniak.cz

7. Důsledky odstoupení od smlouvy

7.1 Pokud kupující odstoupí od této smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající obdržel , včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Platba bude vrácena na bankovní účet kupujícího. V žádném případě  nevzniknou další náklady kupujícímu. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(i) zpět, podle toho, co nastane dříve.

7.2 Ponese kupující přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

7.3 Vzorový text e-mailu pro odstoupení od smlouvy, který je třeba poslat na adresu katerina@jogamaniak.cz. Předmět: oznámení o odstoupení od smlouvy. V těle e-mailu: 

  • Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu)
  • Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

  •  Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 

  •  Adresa spotřebitele/spotřebitelů

  • Číslo bankovního účtu, na který budou peníze vráceny

  •  Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 

  • Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

7.4 Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: katerina@jogamaniak.cz. Písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceny předmětu koupě. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy.

 

8. Reklamace

8.1 Reklamace je možná v případě:

  • odkaz na stáhnutí e-booku / otevření přístupů do členské sekce online kurzu, který přišel zákazníkovi e-mailem, nefunguje nebo je poškozen.
  •  zákazníkovi od připsání platby prodávajícímu nebyl doručen ve lhůtě 24 hodin žádný e-mail s odkazem nebo přílohou stáhnutí e-booku / otevření přístupů do členské sekce online kurzu.

8.2 Garance vrácení peněz: odstoupení od nákupu je možné ve lhůtě 7 kalendářních dnů od připsání platby na účet prodávajícího. V případě vyřizování reklamace se lhůta 30 dnů garance na vrácení peněz počítá znovu od úplné vyřízení reklamace.

8.3 Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu e-mailem na katerina@jogamaniak.cz, telefonem 608/048009, pokud není spokojený se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 60 dnů od jejího odeslání, nakupující má právo podat návrh na začátek alternativního řešení sporu subjektu. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce.

8.4 Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou kupujícímu k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz nebo www.coi.cz.

 

 

9. Odpovědnost

9.1 Odpovědnost za obsah webu www.jogamaniak.cz: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

10. Ochrana údajů

10.1 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://jogamaniak.cz/ochrana-osobnich-udaju/

11. Soutěže - výherní kalendáře

11.1 Kalendář/Soutěž je pro každého staršího 15 let, kdo projde registračním formulářem jogamaniak.cz.

Slosování proběhne v předem stanovený termín a výherci budou informováni, jak výhru uplatnit, manažerkou štěstí.

Přejeme velkou zábavu a štěstí při losování. Káťa a parta Jogamaniak.cz

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

12.1.1 Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

12.1.2 Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

 

13. Účinnost

13.1 Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2019. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.jogamaniak.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.jogamaniak.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.